1.   ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

Verbindende Woorden en/of “It’s All About Stories”, hierna te noemen leverancier, en de opdrachtgever.

Afwijkingen en actualiteit;

                i.        Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

               ii.        De algemene voorwaarden worden door de leverancier actueel gehouden. De algemene voorwaarden zullen om die reden altijd per opdracht met de offerte worden meegezonden.

 

2.   OVER DE DIENSTVERLENING

De leverancier biedt in overleg met de opdrachtgever haar dienst aan. Deze dienstverlening wordt in een offerte uiteengezet.

 

3.   TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de daartoe bestemde offerte. Partijen hebben na ondertekening een bedenktijd van 7 werkdagen. Na zeven werkdagen vervalt de bedenktijd.

A.     Offerte en offertekosten;

                i.        Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.  

               ii.        Elke offerte is vrijblijvend en geldig voor twee weken. Tussen de leverancier en de opdrachtgever kan een ander termijn worden afgesproken. De geldigheid van de offerte zal in de offerte worden meegenomen.

              iii.        De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. 

             iv.        Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht wanneer een eerste gesprek verder gaat dan de presentatie van de leverancier en een kennismaking tussen beide partijen. Dit kan gebeuren wanneer er wordt ingegaan op mogelijke oplossingen.

              v.        Kosten hiervoor zal de leverancier tijdig en duidelijk aan de opdrachtgever kenbaar maken.

 

4.   TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt is er sprake van een aanvullende opdracht. 

 1. Over de aanvullende opdracht;

                         i.        Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden. 

                        ii.        Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden van de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken is de leverancier niet verplicht om de diensten te leveren zoals eerder overeengekomen. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte dienst en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

                       iii.        Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden.

 

5.   ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever heeft na de bedenktijd van zeven werkdagen het recht om de overeenkomst te annuleren met schriftelijke bevestiging aan de leverancier.

A.     Voorwaarden;

                i.        Er dient sprake te zijn van een overeenkomst waarbij afspraken zijn gemaakt over een vastgestelde duur en prijs.

               ii.        Bij annulering tot vier weken voor de aanvang van de vastgestelde periode waarin de dienstverlening zou ingaan, is de opdrachtgever verplicht om 25% van de kosten te voldoen.

              iii.        Restituties aan de opdrachtgever vinden plaats binnen een termijn van vier weken na de annulering

 

 

6.   ANNULERING DOOR DE LEVERANCIER

Leverancier heeft het recht om te allen tijde de overeenkomst van de te leveren dienst te annuleren.

A.     Voorwaarden; 

                i.        Er moet sprake zijn van overmacht door natuurrampen, een bindend negatief reisadvies voor het land of voor de regio. 

               ii.        Er moet sprake zijn van overmacht door ziekte van de leverancier of ziekte en/of plotselinge calamiteit bij een van de eerstegraads familieleden waardoor de aanwezigheid van de leverancier is vereist.

              iii.        In goed overleg moet worden overeengekomen hoe de dienstverlening kan worden voortgezet op een andere tijd of wijze. Ook kan er wanneer dit mogelijk is naar een vervangende leverancier worden gezocht.

             iv.        Indien de opdrachtgever de afgesproken kosten voor de te leveren diensten heeft betaald zullen deze binnen een termijn van vier weken na de annulering worden gerestitueerd.

 

7.   VERTROUWELIJKHEID

De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan hij weet of binnen alle redelijkheid kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na het beëindigen van de opdracht

A.     Gebruik informatie van de klant voor reclamedoeleinden.

                i.        Het openbaar maken van informatie en andere kennis van de geleverde dienst voor reclamedoeleinden zal te allen tijde gebeuren na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

 

8.   PRIJZEN

Het tarief, en andere prijzen genoemd in de offerte zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.

 

9.   REIS EN ARRANGEMENTSKOSTEN

 Wanneer dit gedurende de opdracht (bij het leveren van de dienst) noodzakelijk is,

 kunnen er reis en arrangementskosten in rekening worden gebracht.

 

10.BETALING

De leverancier brengt de verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. 

 1. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum.

  1. Betaling kan in overleg in termijnen worden gedaan wanneer de opdracht langdurig en/of omvangrijk is.

  2. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. 

  3. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

  4. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

 

11.AANSPRAKELIJKHEID; LEVERANCIER EN OPDRACHTGEVER

 1. Voor de leverancier

  1. De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor enige schade wanneer deze schade door de verzekering wordt gedekt en de verzekeraar in voorkomend geval tot uitbetaling overgaat.

  2. Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

B.     Voor de opdrachtgever;

 1. De opdrachtgever heeft de plicht om gedurende de opdrachtperiode de geleverde dienst te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Leverancier is na einde van de overeenkomst hier niet aansprakelijk voor.

 

12.GESCHILLEN EN KLACHTEN

In geval van klachten en geschillen, 

A.     Klachten 

                i.        Leverancier verplicht zich om binnen vier weken op een klacht te reageren en informeren over de termijn waarover uitsluitsel gegeven kan worden.

               ii.        Wanneer in verband met nader onderzoek naar het geschil of de klacht uitstel nodig is, wordt de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven wanneer met verwacht uitsluitsel te geven

              iii.        Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld

 

B.     Geschillen 

                i.        Wanneer er een geschil ontstaat tussen de opdrachtgever en de leverancier zullen beide partijen in alle redelijkheid dit proberen minnelijk op lossen. 

               ii.        Om het geschil op te lossen kan, indien nodig worden opgelost met behulp van onpartijdige bemiddeling. 

              iii.        Wanneer beide partijen niet tot een oplossing komen zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

 

13.HET NEDERLANDS RECHT

Op alle offertes en op alle opdrachten tussen leverancier en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.